Algemene verkoopsvoorwaarden Goonie Productions

Artikel 1:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door GOONIE PRODUCTIONS BV met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle offertes tot het sluiten van een overeenkomst, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden vanwege de opdrachtgever.

Artikel 2:

Onze offertes zijn 14 kalenderdagen geldig tenzij anders werd vermeld. De overeenkomst is pas gesloten vanaf het ogenblik dat de offerte door beide partijen zal zijn ondertekend. De werken worden in regie uitgevoerd, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Meerwerken mogen worden bewezen met alle middelen van recht.

Artikel 3:

Alle facturen dienen te worden betaald binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders werd overeengekomen. De betaling is steeds eisbaar aan de Moeder Thomasinnelaan 2 te Sint-Martens-Latem op de zetel van GOONIE PRODUCTIONS BV.

GOONIE PRODUCTIONS BV behoudt zich het recht voor om voorschotfacturen tijdens de uitvoering van haar opdracht te sturen of waarborgen tot betaling te eisen. Bij niet betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum begint van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de factuurdatum een intrest te lopen aan de intrestvoet conform de Wet Betalingsachterstand (voor ondernemingen) of aan de wettelijke intrestvoet (voor particulieren) op elk verschuldigd factuurbedrag.

Daarbovenop wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 40,- en een maximum van € 3.000,-, hetgeen de keuze van GOONIE PRODUCTIONS BV onverlet laat om de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.

"Indien een betaling in schijven uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met intrest en schadebeding, bij niet of niet-tijdige betaling van één der schijven. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van deze factuur." Klachten inzake facturatie dienen binnen de 30 dagen per aangetekend schrijven gemeld te worden, bij gebreke waaraan de factuur zal worden geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever.

Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft tot gevolg dat alle nog te vervallen facturen eisbaar worden en geeft GOONIE PRODUCTIONS BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever te ontbinden zonder dat dit tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever kan leiden.

Artikel 4:

Zelfs na incorporatie blijven de goederen/materialen die geleverd werden in het kader van de overeenkomst eigendom van GOONIE PRODUCTIONS BV. De opdrachtgever is er slechts de houder van tot de prijs volledig betaald is. GOONIE PRODUCTIONS BV mag zonder toestemming van de opdrachtgever de goederen/materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de opdrachtgever al zijn schulden aan GOONIE PRODUCTIONS BV gelenigd heeft.

Bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud houdt GOONIE PRODUCTIONS BV zich het recht voor de betaalde voorschotten te houden ter vergoeding van de geleden schade. Wanneer GOONIE PRODUCTIONS BV dit eigendomsvoorbehoud uitoefent, brengt hij de opdrachtgever op de hoogte per aangetekende brief.

Artikel 5:

De opgegeven uitvoeringstermijn is louter indicatief. Enkel ingeval van fout en behoudens overmacht of redenen te wijten aan derden waaronder de leverancier, is GOONIE PRODUCTIONS BV ingeval van laattijdige uitvoering te rekenen vanaf een maand na de opgegeven uitvoeringstermijn en zulks pas na een aangetekende ingebrekestelling met een gunning van een respijttermijn van 15 werkdagen, aan de consument-opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40,00 euro en een maximum van € 3.000,-, verschuldigd op het niet uitgevoerde gedeelte van de aannemingsprijs in hoofdsom.

Op het ogenblik van de levering moet de werf vrij zijn van alle hindernissen die de uitvoering van de werken zouden kunnen belemmeren of vertragen. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de kosten en het tijdsverlies als gevolg daarvan ten laste van de opdrachtgever worden gelegd en in geen geval aanleiding kunnen geven tot de vergoeding in de vorige alinea.

Artikel 6:

Behoudens hetgeen voorzien in de artikelen 1640 tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek, kan GOONIE PRODUCTIONS BV niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schade geleden door de opdrachtgever tenzij deze het direct gevolg zijn van opzet of grove schuld van GOONIE PRODUCTIONS BV, haar aangestelden of lasthebbers.

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat GOONIE PRODUCTIONS BV in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout van haar en/of haar aangestelden. GOONIE PRODUCTIONS BV is enkel aansprakelijk ingeval van zware fout en/of opzet en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade of verlies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies van winst, zaken, inkomsten, commissie of verwachte besparingen, ongeacht de ingestelde vordering.

Zichtbare gebreken of gebreken inzake conformiteit moet de opdrachtgever binnen de veertien kalenderdagen na uitvoering aan GOONIE PRODUCTIONS BV melden per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de werken onweerlegbaar worden vermoed te zijn aanvaard. Klachten over schade worden beoordeeld volgens de specificaties van het werk in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke en aanvullend hieraan volgens de technische voorschriften van het WTCB.

Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van twee jaren te rekenen vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborg.

De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie-en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet:
1) het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen,
2) de schade veroorzaakt door overmacht,
3) de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is,
4) een behandeling of een opzettelijke fout van om het even welke persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden,
5) een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan wat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop,
6) vorst-en vochtschade.

Artikel 7:

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het Gerechtelijk Gebied Gent bevoegd en in het bijzonder de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent, De Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent en het Vredegerecht van het kanton Gent 2

Gratis offerte aanvragen

Ja, graag!

Copyright 2024 Webdesign by Puzzle